• prince palace banner 57
พิมพ์

เปิดรับสมัครสอบพยาบาลไตเทียมเพื่อรับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2558

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคไต เปิดรับสมัครสอบพยาบาลไตเทียมเพื่อรับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2558 ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2558

กรุณาส่งใบสมัครมายังสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2557

- ใบสมัคร 

Comment (0) Hits: 427
พิมพ์

ประชุมวิชาการ สัญจร ปี 57 ครั้งที่ 1 ขอนแก่น

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

โครงการประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลโรคไตสัญจรภูมิภาค ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1
เรื่อง " Update Knowledge to Practice in Dialysis "
วันเสาร์ ที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม เซ็นทรัล ทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น

จดหมายเชิญประชุมภูมิภาคสัญจร ปี 57 new icon

- ใบลงทะเบียน 
- รายละเอียด

Comment (0) Hits: 1306
พิมพ์

รับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง ฯ เชียงใหม่ รุ่นที่ 4

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

รับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขอการพยาบาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ( การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557

ประกาศผลพยาบาลเข้าอบรม ฯ

Comment (0) Hits: 1479
พิมพ์

ประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2557

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

ประชุมวิชาการ สำหรับพยาบาลโรคไต ประจำปี 2557
โดย ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

" The Efficient Care in Hemodialysis Patients "
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 07.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาล สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ได้คะแนน CNEU 7.5 คะแนน

ปิดลงทะเบียนผู้ร่วมประชุมฯ ครบจำนวนแล้ว

- เอกสารประชาสัมพันธ์

Comment (0) Hits: 1378