• prince palace banner 57
พิมพ์

มหาวิทยาลายขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ฯ ครั้งที่ 27

เขียนโดย Administrator. Posted in News

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการจัดการทางการพยาบาล
(เดิมชื่อ สาขาการบริหารการพยาบาล)
รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2557 – 27 มีนาคม 2558
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ใบสมัคร
- รายละเอียด

Comment (0) Hits: 237
พิมพ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

เขียนโดย Administrator. Posted in News

หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) 18 สัปดาห์ จัดโดย สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวนพยาบาลผู้เข้าอบรม 16 ท่าน / รุ่น (50 หน่วยคะแนน CNEU)

- เอกสาร Word Format หรือ PDF Format

Comment (0) Hits: 340
พิมพ์

เปิดรับสมัครสอบพยาบาลไตเทียมเพื่อรับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2558

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคไต เปิดรับสมัครสอบพยาบาลไตเทียมเพื่อรับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2558 ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2558

กรุณาส่งใบสมัครมายังสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2557

- ใบสมัคร 

Comment (0) Hits: 942
พิมพ์

ประชุมวิชาการ สัญจร ปี 57 ครั้งที่ 1 ขอนแก่น

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

คะแนน " CNEU 5.5 คะแนนnew icon

โครงการประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลโรคไตสัญจรภูมิภาค ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1
เรื่อง " Update Knowledge to Practice in Dialysis "
วันเสาร์ ที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม เซ็นทรัล ทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น

จดหมายเชิญประชุมภูมิภาคสัญจร ปี 57 

- ใบลงทะเบียน 
- รายละเอียด

 

Comment (0) Hits: 1628