• prince palace banner 2015
พิมพ์

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558

เขียนโดย Administrator. Posted in News

Prince of Songkla University Emblemสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ( การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558

- รายละเอียด < ดาวน์โหลด

Comment (0) Hits: 157
พิมพ์

มหาวิทยาลายขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ฯ ครั้งที่ 27

เขียนโดย Administrator. Posted in News

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการจัดการทางการพยาบาล
(เดิมชื่อ สาขาการบริหารการพยาบาล)
รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2557 – 27 มีนาคม 2558
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ใบสมัคร
- รายละเอียด

Comment (0) Hits: 527
พิมพ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

เขียนโดย Administrator. Posted in News

หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) 18 สัปดาห์ จัดโดย สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวนพยาบาลผู้เข้าอบรม 16 ท่าน / รุ่น (50 หน่วยคะแนน CNEU)

- เอกสาร Word Format หรือ PDF Format

Comment (0) Hits: 520
พิมพ์

เปิดรับสมัครสอบพยาบาลไตเทียมเพื่อรับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2558

เขียนโดย Administrator. Posted in เรื่องเชิงวิชาการ

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคไต เปิดรับสมัครสอบพยาบาลไตเทียมเพื่อรับประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2558 ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2558

กรุณาส่งใบสมัครมายังสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2557

- ใบสมัคร 

Comment (0) Hits: 1408